Aktuální možnosti

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 6/2020: Projektová příprava – sucho a povodně

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v rámci Národního programu Životní prostředí - Výzva č. 6/2020: Projektová příprava – sucho a povodně.

Účelem dotace dle této výzvy je zajistit financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na projekty zaměřené na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou a revitalizace a renaturace vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027.

Takže pokud plánujete projekt se zaměřením na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů či realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu, tak si můžete požádat o dotaci na projektovou přípravu.

Výše příspěvku je až 90 % celkových způsobilých výdajů, max. 5 mil. Kč a zároveň max. 4 % z investičních nákladů na plánované opatření OPŽP.

Zahájení příjmu žádostí: 3. 12. 2020 od 10:00 hod. Ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2021 do 14:00 hod. nebo do vyčerpání alokace. Realizace podpořených projektů: do 30. 6. 2022. Výzva je průběžná.

Více informací zde: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=86

Facebook