Strategie SCLLD

Projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Brána Vysočiny je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Brána Vysočiny.

Aktuální verze dokumentů strategie k 13.3.2017
Úvod
Analytická část
Strategická část
Implementační část
Přílohy
Akceptační dopis IROP, OP Z a PRV

14.7.2017 po 1. změně CLLD (vypořádání akceptačních dopisů OP Z a IROP)

Strategická část
Přílohy

4.7.2018 po 2. změně CLLD (přidání nového OP životní prostředí)

Popis integrovaného přístupu napříč programovými rámci
Programový rámec OP ŽP

Provazba mezi navrženými opatřeními a programovými rámci


1.6.2016 došly první připomínky od MMR k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti naší strategie, jsou to požadavky na úpravy a doplnění strategie.

Budou dopracovány a do týdne poslány přes IS KP 2014+ k dalšímu hodnocení.

V úterý 21.6.2016 v 17.00 proběhla valná hromada MAS Brána Vysočiny, která měla schválit opravu strategie MAS Brána Vysočiny dle připomínek MMR. Změna strategie byla schválena. Pozvánku a zápis naleznete v sekci Valné hromady.

Dne 29.6.2016 byla poslána upravená verze strategie přes IS KP 2014+ s doplněním po formální kontrole a kontrole přijatelnosti.

8.7.2016 bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána Vysočiny, z.s." (CLLD_15_01_259) s výsledkem "vyhověl".

Žádost byla postoupena do věcného hodnocení ŘO, lhůta pro věcné hodnocení ŘO počíná běžet od následujícího pracovního dne, tj. od 11.7.2016.

9.8.2016 přišly Závěry z jednání hodnoticí komise IROP, finální posudek věcného hodnocení strategie předá pracovník odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj prostřednictvím MS2014+ po jednání velké komise, do té doby můžeme připravit požadované úpravy strategie.

18.8. Byla dokončena 1. vlna věcného hodnocení integrované strategie CLLD_15_01_259 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána Vysočiny, z.s.. Výsledek je Vyhověl s výhradou Alespoň jedno kritérium alespoň jednoho posudku bylo splněno s výhradou. Bude svoláno jednání velké komise.

11.10.2016 přišlo hodnocení Programu rozvoje venkova. Finální posudek věcného hodnocení strategie předá pracovník odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj prostřednictvím MS2014+ po jednání velké komise, do té doby můžeme připravit požadované úpravy strategie.

Fáze věcného hodnocení ŘO žádosti o podporu SCLLD Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. (CLLD_15_01_259) byla ukončena.

18.10. 2016 Na základě rozhodnutí velké komise ŘO je celkový výsledek věcného hodnocení ŘO "ano s výhradou", žádost o podporu bude vrácena k přepracování. Lhůta na přepracování a opakované předložení žádosti činí 20 pracovních dní ode dne odeslání této depeše na účet žadatele v ISKP14+.

11.11.2016 byla strategie podána do 2. kola hodnocení.

1.12.2016 došly připomínky od MMR k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 2. kola.

8.12.2016 byla poslána upravená verze strategie (Strategická část a Přílohy) přes IS KP 2014+ s doplněním po formální kontrole a kontrole přijatelnosti.

23.12.2016 bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána Vysočiny, z.s." (CLLD_15_01_259) s výsledkem "vyhověl".

Žádost byla postoupena do věcného hodnocení ŘO, lhůta pro věcné hodnocení ŘO počíná běžet od následujícího pracovního dne.

Výsledky 2. kola věcného hodnocení došly 30.1.2017 s výsledkem ANO s výhradou u PRV a OP Z, u IROP s výsledkem ANO . Termín pro podání úprav do 3. kola věcného hodnocení je 24.2.2017.

Upravená strategie byla podána 23.2.2017 do 3. kola hodnocení.

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti byla provedena 7.3.2017 a doplnění podáno do 3. kola hodnocení dne 13.3.2017.

20.3. bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána Vysočiny, z.s." (CLLD_15_01_259) s výsledkem "vyhověl".

Žádost byla postoupena do věcného hodnocení ŘO, lhůta pro věcné hodnocení ŘO počíná běžet od následujícího pracovního dne.

Dne 13.4.2017 byla strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána Vysočiny schválena v rámci věcného hodnocení všemi operačními programy (OP Z, IROP i PRV).

Po vydání akceptačního dopisu od OP Z, IROP a PRV vyhlásí MAS první výzvy.

 

IROP - PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 4.2


13.7.2016 byla podána žádost o podporu do 6. výzvy v IROP - PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 4.2

4.8.2016 nám byla žádost vrácena bez možnosti doplnění po formální kontrole a kontrole přijatelnosti. Dle pokynů budou údaje opravy a žádost podána znovu.

18.8.2016 byla podána znovu žádost o podporu do 6. výzvy v IROP - PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 4.2.

19.9.2016 došla výzva k doplnění čestného prohlášení o podílech, prohlášení bylo doloženo 20.9.2016 do IS KP 2014+.

22.9.2015 proběhla kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. Hodnotitel na základě doložených informací vyhodnotil, že žádost splnila všechna kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí.

30.9.2016 žádost o podporu projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001802 splnila podmínky věcného hodnocení/analýzy rizik

20.10.2016 žádost o podporu byla doporučena k financování a splnila podmínky pro vydání právního aktu.

1.11.2016 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na částku 8 515 750,60Kč z celkové částky 8 963 948 Kč.

Do 15.11.2016 byla zpracována první průběžná žádost o proplacení za rok 2016.

Termín předložení první zprávy o realizaci a žádosti o platbu je do 10. února 2017.

Další průběžné žádosti o proplacení se podávají každý měsíc s pauzou od prosince do ledna.