Výzvy IROP

Harmonogram výzev IROP na rok 2018 - stav k datu 6.12.2017

MAS Brána Vysočiny plánuje vyhlásit první výzvu v IROP na vzdělávání (pro školy a organizace neformálního a zájmového vzdělávání) dne 23. října 2017.

Vyhlášení výzvy na sociální služby plánujeme na říjen/listopad 2017.

 

Výzva č. 1 Infrastruktura vzdělávání

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s., IČ: 22605568 (dále také jen „MAS“)
vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Identifikace výzvy
Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Číslo výzvy ŘO IROP 68
Číslo výzvy MAS 1
Opatření integrované strategie Infrastruktura vzdělávání
Druh výzvy Kolová
Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 23. 10. 2017, 12:00
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 23. 10. 2017, 12:00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 8. 12. 2017, 12:00
Datum školení pro žadatele 25.10.2017, 9:00, nám. Míru 111, Tišnov, pozvánka zde
Datum zahájení realizace projektu Nejdříve 1. 1. 2014.
Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.
Datum ukončení realizace projektu Nejpozději do 30. 6. 2019
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+.
Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu 5 000 000,- Kč
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt Evropský fond pro regionální rozvoj: 95 %
Státní rozpočet:0 %
Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 400 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 2 000 000 Kč
Oprávnění žadatelé Společné pro všechny aktivity kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy

Osobní konzultace k přípravě žádosti o podporu poskytujeme po předchozí telefonické domluvě v kanceláři MAS na adrese: náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov (přízemí, dveře č. 204), telefonické a emailové konzultace dle potřeby žadatelů.
Kontaktní údaje:
PhDr. Libuše Beranová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 777 706 722
Mgr. Sylva Veselá This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 777 558 154

Hodnocení a výběr projektů:
Hodnocení a výběr jednotlivých žádostí o podporu se řídí Interními postupy MAS Brána Vysočiny. Aktuální platná verze se nachází zde.

Vzor - Vzdání se práva podat žádost o přezkum

Příloha č. 6 Jednotný formulář pro vyřizování žádosti o přezkum rozhodnutí

Zacílení výzvy:
Aktivita Infrastruktura základních škol
• Rozvoj infrastruktury (stavební úpravy, rekonstrukce, pořízení vybavení) pro zajištění rozvoje žáků ZŠ v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, technické, řemeslné obory a přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), tj. vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen;
• Stavební úpravy, rekonstrukce a pořizování vybavení za účelem podpory sociální inkluze na školách a školských zařízeních sloužících k základnímu vzdělávání a podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
• Rozvoj infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, technické, řemeslné obory a přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi);
• Budování infrastruktury pro podporu rozvoje klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, technické, řemeslné obory a přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi) v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání mládeže.
!! U obou typů aktivit je nutné splnit podmínku bezbariérového přístupu k upravovaným prostorám (vč. bezbariérového wc)!!
!! Pro realizaci je nutné, aby daný projekt byl součástí Místního akčního plánu (MAP), který je zveřejněn na webu územní dimenze (http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-MAP) !!
Křížové financování v této výzvě není možné.

Povinné přílohy výzvy:
Plná moc
Zadávací a výběrová řízení
Doklad o právní subjektivitě
Studie proveditelnosti
Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
Položkový rozpočet stavby
Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

Dokumenty výzvy MAS – Vzdělávání
Výzva MAS
Příloha č.1_Kritéria pro hodnocení FNaP
Příloha Č.2_Kritéria pro věcné hodnocení
Prezentace ze semináře 25.10.2017
Odpovědi na otázky se semináře 25.10.2017
Cesta systémem MS2014 - výběr podvýzvy

Další dokumenty IROP
Povinné přílohy žádosti o podporu a další vzory naleznete v příloze specifických pravidel pro žadatele a příjemce IROP výzvy č. 68 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - integrované projekty CLLD.

Další závazné dokumenty v této výzvě, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP výzvy č. 68, včetně jejich příloh, naleznete zde.

VÝSLEDKY HODNOCENÍ
Přílohy s výsledky hodnocení ze zasedání výběrové komise MAS
VÝBĚROVÁ KOMISE - 24.1.2018
zápis o hodnocení projektu
hodnoticí tabulka projektu
prezenční listina

PROGRAMOVÝ VÝBOR - 31.1.2018
zápis
prezenční listina

Seznam vybraných a nevybraných projektů IROP vzdělávání