Vítejte v MAS Brána Vysočiny z.s.

Integrovaný regionální operační program Výzva č. 5 Infrastruktura vzdělávání II

Dne 4.9.2020 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 5 Infrastruktura vzdělávání II v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.  MAS Brána Vysočinu vyhlásila výzvu dne 4.5.2020. Výzva byla zacílena na zlepšení infrastruktury předškolního vzdělávání, základních škol, středních škol a vyšších odborných škol a pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání na území MAS Brána Vysočiny, a to rekonstrukcí/stavebními úpravami, pořízením vybavení učeben, zajištěním vnitřní konektivity školy, budováním bezbariérovosti škol, rozvojem infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, technické, řemeslné obory a přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi) a budováním infrastruktury pro podporu rozvoje klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, technické, řemeslné obory a přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi) v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání mládeže.

Pro zájemce byla připravena částka 4 558 185,- Kč.

Více informací v detailu

Zvýšení bezpečnosti chodců za pomoci evropské dotace

Dne 12.8.2010 projednal Programový výbor MAS Brána Vysočiny, z.s. žádosti o podporu předložené ve Výzvě č. 4 MAS Brána Vysočiny – IROP – Infrastruktura dopravy II.

Výzvu vyhlásila MAS Brána Vysočiny dne 4.5.2020 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva byla zaměřena na zvýšení bezpečnosti chodců v obcích na území MAS Brána Vysočiny. Pro zájemce byla připravena částka 4 910 867,- Kč.

Do výzvy byly předloženy dvě žádosti.

Žádost s názvem „Borovník - chodník u nové zástavby“ předložila obec Borovník. V rámci projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy a komunikace pro pěší v okrajové části obce Borovník. Tohoto cíle bude dosaženo vybudováním zcela nového bezbariérového chodníku, jehož součástí bude místo pro přecházení. Kolem chodníku budou realizovány vegetační úpravy spočívající v úpravě pláně a založení trávníku. Požadované výdaje 1 782 327,- Kč.

Dále žádost s názvem „Výstavba chodníku v obci Vohančice“ předložila obec Vohančice. Tento projekt si klade za cíl vytvořit bezpečné podmínky pro přemísťování osob v obci Vohančice podél silniční komunikace III. třídy bez negativního vlivu na udržitelnou spotřebu přírodních zdrojů. Předmětem projektu je výstavba chodník, která přispěje ke zvýšení dopravní bezpečnosti v obci. Realizací dojde také k lepšímu zpřístupnění hromadné veřejné dopravy, občanské vybavenosti osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Požadované výdaje 3 128 000,- Kč.

 

Všechny předložené žádosti úspěšně prošly procesem hodnocení. Programový výbor MAS Brána Vysočiny, z.s. vybral k financování oba předložené projekty.

Žádosti byly předány na Centrum pro regionální rozvoj České republiky k další administraci.

Seminář s exkurzí Realizace faremního odbytu masa a masných výrobků - Škvařilovi

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na seminář s exkurzí Realizace faremního odbytu masa a masných výrobků
Termín: 14. října 2020 v 9:00 hod.
Místo: Restaurace U Hraběnky, Petrovice 20, 679 02 Petrovice
Exkurze: farma Škvařilovi (bourárna), Horní 136, 679 02 Rájec-Jestřebí
Program akce, lektoři, občerstvení (1 x coff ee break a teplý oběd) jsou financovány z prostředků Celostátní sítě pro venkov.
V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Pozvánka

Vzhledem k aktuálním vládním nařízením informujeme, že se ruší seminář Realizace faremního odbytu masa a masných výrobků, který byl naplánován na 14.10.2020. Náhradní termín není zatím znám, snad v příštím roce.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podzimní 11. kolo

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podzimní 11.kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Bude možné žádat o podporu v operacích 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin a 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 6.10.2020 8:00 hodin do 27.10.2020 18:00 hodin.

Doporučujeme prostudovat změny podmínek pro 11. kolo, abyste měli přehled, zda se nějaké změny týkají vašeho zamýšleného projektu

Pro základní přehled o vyhlášených opatřeních jsme pro vás připravili krátký výtah.

Seminář proběhne 25.9.2020 v 9.00 v zasedací místnosti, Radniční 14, Tišnov. Pozvánka na seminář

Bližší informace: Ing. Milan Kouřil, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 774 585 169,  registrace prosíme na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 777 706 722.

Seminář s exkurzí Realizace faremního odbytu masa a masných výrobků

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na seminář s exkurzí Realizace faremního odbytu masa a masných výrobků

Termín: 23. září v 9:00 hod.

Místo: Penzion Trnavský grunt, Městečko Trnávka 238, 569 41

Exkurze: Rodinná farma Bílkovi s.r.o., Na Písku 107, 569 42 Chornice

Program akce, lektoři, občerstvení (1 x coff ee break a teplý oběd) jsou financovány z prostředků Celostátní sítě pro venkov.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pozvánka

Seminář pro žadatele 3. výzva MAS

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na  Seminář pro žadatele 3. výzva MAS

KDY: pátek 3. července v 9.00 – 11.00 hod.

KDE: Zasedací místnost, Radniční 14, Tišnov

PROGRAM:

  1. Termín pro podávání Žádostí o dotaci
  2. Náležitosti výzvy, povinné a nepovinné přílohy
  3. Preferenční kritéria
  4. Dotazy, diskuze

 Bližší informace: Ing. Milan Kouřil, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 774 585 169

Pozvánka

Prezentace

Seminář pro žadatele o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP)

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP)
v rámci 5. výzvy s názvem„MAS Brána Vysočiny, z.s. - IROP - Infrastruktura vzdělávání II"
KDY: 10. 6. 2020, od 9:00 do 11:00
KDE: Kancelář MAS Brána Vysočiny, z.s., Radniční 14, Tišnov

Pozvánka

Prezentace

Regiony sobě

Kampaň Regiony sobě – prezentace zajímavých místních podniků

MAS Brána vysočiny je součástí kampaně na podporu regionů zaměřené na lokální ekonomiku, jako nástroj pomoci řemeslníkům, živnostníkům a dalším venkovským podnikatelům v této době.

Prezentace každého regionálního podnikatele bude zdarma a bude obsahovat identifikační

a kontaktní údaje, informace o činnosti a vyráběném sortimentu, fotografie výrobků a umístění na mapě ČR. V případě, že se chcete na webu prezentovat, prosím, kontaktujte správce webu pro území MAS Brána Vysočiny This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 774 585 169.

FORMULÁŘ s údaji pro tvorbu profilu k vyplnění zde.

Vyplněný jej spolu s fotografiemi výrobků/produktů/služeb prosím zašlete na výše uvedený email.

Seminář pro žadatele Mimořádné 10. kolo PRV

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele Mimořádné 10. kolo PRV
V 10. kole budou podpořeny investice do zemědělských a potravinářských podniků za 3,4 mld. Kč. Kolo je zaměřeno na posílení soběstačnosti citlivých sektorů.
KDY: pátek 22. května v 9.00 – 11.00 hod.
KDE: Zasedací místnost, Radniční 14, Tišnov

Registrace prosíme na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 777 706 722
Pozvánka
Prezentace

Seminář pro žadatele o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP)
v rámci 4. výzvy s názvem „MAS Brána Vysočiny, z.s. - IROP - Infrastruktura dopravy II“, Aktivita Bezpečnost dopravy
KDY: 27. 5. 2020, od 9:00 do 11:00
KDE: Kancelář MAS Brána Vysočiny, z.s., Radniční 14, Tišnov

Pozvánka

Prezentace

Vyhlášení výzvy č.4 a č.5 v Integrovaném regionálním operačním programu

MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Integrovaném regionálním operačním programu výzvu č. 4 a výzvu č. 5

MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 4. 5. 2020 výzvu č. 4 Infrastruktura dopravy II a výzvu č. 5 Infrastruktura vzdělávání II k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

V rámci výzvy č. 4 budou podporovány projekty na zvýšení bezpečnosti dopravy, zejména výstavba/rekonstrukce chodníků, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů a lávek pro chodce, realizace prvků zvyšujících bezpečnost silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů. Výzva je určena pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti).

Alokace výzvy činí 4.910.867,- Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 200.000,- Kč, maximální výše 3.128.000,- Kč.

Výše dotace je 95 % způsobilých výdajů, spolufinancování od příjemce je 5 % způsobilých výdajů.

Příjem žádostí bude probíhat v období od 4. 5. 2020 do 30. 6. 2020.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-irop.

V rámci výzvy č. 5 budou podporovány projekty na zlepšení infrastruktury pro předškolní vzdělávání, základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. A to zejména (podle podporované aktivity) rekonstrukcí/stavební úpravou stávající infrastruktury, pořízením vybavení budov a učeben, pořízením kompenzačních pomůcek, zajištěním vnitřní konektivity školy a připojením k internetu, budováním infrastruktury pro podporu rozvoje klíčových kompetencí v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání mládeže.  Výzva je určena pro kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Alokace výzvy činí 4.558.185,- Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 400.000,- Kč, maximální výše 2.250.000,- Kč.

Výše dotace je 95 % způsobilých výdajů, spolufinancování od příjemce je 5 % způsobilých výdajů.

Příjem žádostí bude probíhat v období od 4. 5. 2020 do 31. 8. 2020.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-irop

V případě dotazů kontaktujte pracovníky kanceláře MAS:

PhDr. Libuše Beranová – email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 777 706 722;

Ing. Petr Šústal, MPA – email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 704 426 282

MAS bude k vyhlášeným výzvám pořád seminář pro žadatele. O datu a místu konání budeme včas informovat.

 

Facebook