Klima studie

Program: Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

Název projektu: Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima na část území MAS Brána Vysočiny, z.s.

Dne 12.2.2021 přistoupila Místní akční skupina Brána Vysočiny (MAS) spolu s obcemi Předklášteří, Březina, Heroltice a Vohančice v rámci společného závazku do Paktu starostů a primátorů v oblasti Klimatu a energetiky. Díky tomu MAS mohla předložit projekt do programu Pakt starostů a primátorů pro klima a energii, výzvy č. 7/2020 v rámci Národního programu Životní prostředí (vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR).

Cílem projektu je zpracovat Akční plán pro udržitelnou energii a klima pro část území Místní akční skupiny Brána Vysočiny, z. s. (pro obce Předklášteří, Heroltice, Vohančice, Březina, cca 2 200 obyvatel), a to do 12.2.2023. Bude vytvořen seznam prioritních oblastí pro řešení a přehled opatření s popisem, odůvodněním potřeby, přesné lokalizace, časovým harmonogramem a možnými finančními zdroji. Dalším cílem projektu bude zvýšení povědomí o problematice životního prostředí a klimatické změně a to jak u veřejnosti, tak i u zástupců obcí (aby mohla být navržená opatření realizována). A to prostřednictvím webových stránek s informacemi o projektu, bannerů v rámci pořádání Místních dnů pro klima a energii a dalších vhodných nástrojů. Budeme organizovat Místní dny pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu. A to formou workshopů, veřejných akcí, setkáními se starosty, vzdělávacím programem pro školy.

Předpokládané náklady projektu: 955 000,- Kč

Dotace ze SFŽP: 764 000,- Kč

Vlastní zdroje: 191 000,- Kč

V rámci projektu jsme uspořádali 4 semináře na energeticky úsporná opatření (pro zástupce obcí pro obecní budovy, pro veřejnost pro bytové domy, rodinné domy, pro podnikatele), na tyto témata – energeticky úsporná opatření, komunitní energetika, dotační příležitosti, možnosti sdílení přebytků z FVE.

Realizovali jsme 5 přednášek na téma Světelné znečistění a vliv na klima. Zejména se zúčastnili žáci základních škol.

Zpracovali jsme a v měsících 09 a 10/2022 jsme vyvěsili 4 bannery. Témata – vodní plochy v krajině, úspory v rodinných a bytových domech, úspory ve veřejném a soukromém prostoru, stromy v krajině.

Byl zpracován Akční plán pro udržitelnou energii a klima. Každá zapojená obec obdržela svázaný Akční plán, mapu navrhovaných opatření a plánovaný časový harmonogram realizace navrhovaných opatření.

V Akčním plánu je navrženo celkem 43 adaptačních a mitigačních opatření. Již byla zrealizována tato opatření:

  • Vohančice Úspory úpravou režimu osvětlení,

  • Heroltice Výměna technologie osvětlení vysokotlakých výbojek za nízkotlaké 35 W,

  • Předklášteří Obnova ořešákového stromořadí na komunikaci II/385,

  • Vohančice Sad nad Haltýřem s vodozádržnou funkcí,

  • částečně úspory v domácnostech (zejména realizací opatření podporovaných z Nové zelené úsporám Light a Nové zelené úsporám).

Klima studie

4 semináře na energeticky úsporná opatření – bytové domy, rodinné domy, obecní budovy, podnikatelé 10/2022 pozvánka
Semináře na světelné znečištění a klima 6/2022 - foto
Bannery na náměstí 9-10/2022 - foto
Setkání s obcemi 12.10.2023 - Heroltice, Vohančice, Březina plakát Foto

Další podobné setkání proběhne v obci Předklášteří v pondělí 30.10. v 17h na OÚ. Pozvánka
 

 

 

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, design

Popis byl vytvořen automaticky