OP TAK

Řídicí orgán OP TAK MPO dne 5. 4. 2023 vyhlásil výzvu I. Technologie pro MAS (CLLD) v rámci implementace OP TAK 2021–2027. Alokace pro tuto výzvu je stanovena ve výši 1 miliardy korun. Výzva je určena malým a středním podnikům, kteří uspějí ve schvalovacím procesu místem realizace příslušné MAS se schváleným programovým rámcem. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. 6. 2023 do 31. 12. 2024.

Akceptační dopis

Podnikáte? Chcete modernizovat svou firmu? Naše Místní akční skupina Vás při tom může finančně podpořit. Podporujeme podnikatele (OSVČ, malé podniky, střední podniky), kteří pořizují nové technologické zařízení a vybavení vedoucí k robotizaci, automatizaci, nebo digitalizaci, pořizují e-shop a cloudové služby (pořízení moderních webových stránek s internetovým obchodem, který bude integrovaný se skladovým hospodářstvím), pořizují SW k zajištění vnitropodnikové konektivity. Dotace je 50 %, až do výše 1,07 mil. Kč. Své záměry, prosím, konzultujte s Petrem Šústalem, tel.: 704 426 282, mail: sustal@masbranavysociny.cz.

 

Interní postupy pro příjem, hodnocení a další administraci projektových záměrů v OP TAK

Text interních postupů

Příloha č. 1 interních postupů - Záznam k realizaci projektu

Příloha č. 2 interních postupů - Harmonogram výzev

Příloha č. 3 interních postupů - Vzor výzvy MAS

Příloha č. 4 interních postupů - Etický kodex

Příloha č. 5 interních postupů - Vzdání se práva na přezkum

Příloha č. 6 interních postupů - Vyjádření MAS k žádosti o změnu

 

MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů do OP TAK. Dne 4.1.2024, od 10:00 proběhne v kanceláři MAS (Radniční 14, Tišnov) seminář k výzvě k předkládání projektových záměrů. Můžete využít také individuální konzultace, mailem na sustal@masbranavysociny.cz, nebo telefonicky na čísle 704 426 282.

Text výzvy po změně

Text výzvy

Text výzvy xls

Příloha č. 1_Vzor projektového záměru

Příloha č. 2_kontrola úplnosti projektového záměru

Příloha č. 3_hodnocení přínosu projektového záměru

Příloha č. 4_Kritéria hodnocení přínosu projektového záměru

Příloha č. 5_Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií

Dne 27.3.2024 byl do datové schránky předložen první projektový záměr do 1. výzvy MAS Brána Vysočiny. Název projektového záměru: Pořízení velkoplošné pily. Žadatel: Oldřich Bednář. Celkové způsobilé výdaje projektu: 2.000.000,- Kč. Dne 12.4.2024 byla ukončena kontrola úplnosti předloženého projektového záměru. Kontrola byla ukončena s výsledkem: Projektový záměr splnil podmínky kontroly úplnosti. Dne 17.4.2024 bylo ukončeno hodnocení přínosu projektového záměru (hodnocení provedla Výběrová komise). Hodnocení bylo ukončeno s výsledkem: Projektový záměr je v souladu se strategií CLLD a naplňuje její cíle. Dne 18.4.2024 byl ukončen výběr projektového záměru (výběr provedl Programový výbor). Výsledek výběru: Předložený projektový záměr přispěje k plnění věcných a finančních cílů Programového rámce IROP SCLLD 21-27 a cílů SCLLD.