Vohančice protierozní val II

Projekt Protierozní val ve Vohančicích – část II realizovaný díky grantu z Norských fondů

 

Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Adaptace na projevy změny klimatu na lokální a regionální úrovni.

 

Výše uděleného grantu: 8 276 631,15 Kč

 

Harmonogram:

Červenec 2023 uzavřena Smlouva o dílo (firma Kavyl, spol. s r.o.) na základě výběrového řízení Veřejné zakázky

Říjen 2023 začaly stavební práce – byla sejmuta ornice, uloženo kamenivo a štěrkodrť, provedeno svahování

 

 

Norské fondy přispívají ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru;

Norské fondy posilují bilaterální vztahy mezi Norskem a Českou republikou.

 

„Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.“

„Supported by Norway through the Norway Grants.“

 

MAS Brána Vysočiny spolupracuje s obcí Vohančice na realizaci tohoto projektu. Společně jsme připravili a podali žádost o podporu do výzvy č. 4B "Stavanger", Oblast č. 4 – Konkrétní zelená a modrá adaptační a mitigační opatření identifikovaná v přijatých adaptačních strategiích, která je financována z Norských fondů. 

Projekt řeší terénní a vegetační úpravy, které povedou ke zmírnění půdní eroze a ke zlepšení retenční schopnosti krajiny – k zadržení srážkové vody v území. Dalším přínosem je obnova a vytvoření nových přírodních společenstev rostlinných i živočišných. Na řešeném území jsou díky výrazně teplému klimatu a nedostatku srážek odnášeny svrchní úrodné vrstvy ornice a srážková voda odtéká z území v přívalech. Navrhované úpravy poskytnou prostředí pro běžné a časem i významnější druhy rostlin a živočichů. Zvýšení retenční schopnosti území se projeví ovlivněním stavu podzemní vody.

Bude vytvořen terénní val ze zeminy, která bude navršena do výšky 1,5 m nad původní terén, sesvahována v pozvolném spádu k původnímu terénu a průběžně hutněna. Část zeminy bude použita z terénních úprav hloubených depresí, které zvýší potenciál pro zásak srážkové vody. Budou provedeny vegetační úpravy, které jsou biologickým protierozním a hydrologickým opatřením. Bude oseto 0,6 ha trávy, vysázeno 25 stromů a 8 keřů. Projekt navazuje na již zrealizované protierozní valy část I a III.

Cílem projektu je provedení opatření, při kterých se zamezí půdní erozi a zvýší se výrazně retenční schopnost krajiny. Přispěje k žádoucímu rozčlenění krajiny, k zadržení vody, zlepšení mikroklimatických podmínek lokality, snížení eroze vodní i větrné, usnadní prostupnost krajiny a pro některé živočichy poskytne nové hnízdní a úkrytové možnosti včetně potravních příležitostí. Budou podpořeny i podmínky pro výskyt chráněných druhů.