Šablony Neformální vzdělávání

Projekt Zvyšování kvality neformálního vzdělávání na Tišnovsku

Projekt má za cíl podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání. Umožní pedagogům a pracovníkům neformálního vzdělávání, vč. dobrovolníků rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, praktickém využívání ICT a v neposlední řadě i v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti.

Dále projektem dojde ke koordinaci činností organizací neformálního vzdělávání, škol, odborných a zkušených lidí a k jejich užšímu propojení. Tím dojde k praktickému využití znalostí z formálního vzdělávání v rámci volnočasových aktivit (neformálního vzdělávání) a k rozvinutí klíčových kompetencí dětí a mládeže. Dojde k předávání zkušeností a dovedností, které mohou organizace využít při své činnosti a nabídce svých aktivit, k rozvoji mimoškolních aktivit a prostředí pro vzdělávání a trávení volného času.

Do projektu je zapojeno 9 neziskových organizací, které poskytují neformální vzdělávání. Celkem bude v průběhu realizace aktivit uskutečněno 186 rozvojových aktivit a bude podpořeno 852 pracovníků a dobrovolníků působících v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže v jednotlivých organizací. Tito pracovníci se zúčastní dalšího vzdělávání/jednotlivých aktivit. Realizací projektu se díky podpoře ESF zvýší kvalita neformálního vzdělávání u 565 dětí, které navštěvují zapojené organizace.

Realizace projektu bude ukončena 31.12.2022.

Na realizace projektu je poskytována finanční podpora od EU.

Projekt zahájil svou realizaci 1.1.2020 a byl ukončen 31.12.2022. Naše MAS byla příjemcem dotace, měla na starost celé řízení projektu (monitoring realizace jednotlivých aktivit, pravidelné setkávání s partnery projektu, zasílání vyúčtování dotace a pravidelného přehledu o realizaci projektu poskytovateli dotace). Partnery projektu byly tyto neziskové organizace: Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání, Jezdecký klub Ranč Loučka, spolek, HOJNOST z.s., Za sebevědomé Tišnovsko, z.s., Rodinné centrum Studánka, z.s., Freedom Art z. s., "Základní článek hnutí Brontosaurus 1. BRĎO TIŠNOV - GINGO", Hiporehabilitace Brno z. s., Flow, z.s.

V průběhu realizace projektu jsme se museli vypořádat zejména s COVIDem a souvisejícím nouzovým stavem, který neumožňoval realizaci aktivit podle časového harmonogramu. I přesto se nám podařilo do konce projektu realizovat 187 rozvojových aktivit. A jaké aktivity to byly? Zejména odborné vzdělávání pracovníků neziskových organizací, sdílení zkušeností pracovníků partnerů a dalších organizací, praktické zavádění nových metod v neformálním vzdělávání, realizace projektových dnů. 

Díky realizaci projektu došlo k zásadnímu zvýšení osobního a profesního sebehodnocení pracovníků i dobrovolníků neziskových organizací, k udržení či zvyšování motivace k další práci, získávání nových nápadů, osvojení si nových metod, doplnění chybějícího vzdělání. Toho všeho mohou využívat i děti a další účastníci neformálního vzdělávání, kteří uvedené organizace navštěvují. Umožní se jim prohloubení svých znalostí a dovedností v oblastech výuky cizích jazyků, mohou využívat nové techniky a metody v tvořivých a výtvarných činnostech, environementální výchovy a osvěty, polytechnickém učení, zdravých hrách a komunikačních dovednostech, dojde k rozšíření nabídky neformálního vzdělávaní určenou dětem a mládeži s využitím metod a přístupů jim uzpůsobených, dojde k podpoře děti a mládež při jejich zapojení se do vzdělávacích akcí spolku.

 

Plakát A3

   

 

logo mšmt