Animace škol

Aktuálně

 


 

Šablony III (výzva č. 02_20_080 ) byla vyhlášena 31.3.2020 a je určena jen pro MŠ a ZŠ

 

Část škol žádost o dotaci na šablony III už podala:
MŠ Sluníčko Tišnov - 389 297 Kč, MŠ Na Paloučku Tišnov - 390 713 Kč, ZŠ a SŠ Tišnov - 230 924 Kč
MŠ a ZŠ Deblín - 867 240 Kč, ZŠ Smíškova - 1 086 879 Kč, MŠ Svatoslav - 235 169 Kč
ZŠ nám. 28.10. Tišnov - 647 797 Kč, ZŠ ZaHRAda Tišnov - 291 018 Kč, MŠ Humpolka Tišnov - 392 166 Kč

 

Žádosti je možné podávat do: 29. 6. 2021 do 14 hod.
Projekty je možné realizovat do: 30. 6. 2023
Délka realizace: 12 - 24 měsíců
Možnost překryvu aktivit v II. vlně šablon a III. vlně šablon, pokud škola požádá o prodloužení aktivit u projektu II. vlny šablon z důvodu dočasného uzavření škol, tj. datum začátku realizace nemusí navazovat na konec realizace předchozího prodlouženého projektu. Nelze realizovat současně stejné aktivity Šablony II a Šablony III.
Minimální: 100.000,- Kč a maximální: 200 000 Kč na subjekt + 1 500 Kč na dítě/žáka (max. 5 mil. Kč, popř. dle registru minimis), počet žáků: k 30. 9. 2019/2020 (dle přílohy vyvěšené u výzvy)
Nutnost zvolit min. 1 šablonu rozvíjející nejslabší oblast žadatele, která vyplynula z dotazníkového šetření

Nově:

Není DVPP
Nově povinná šablona Projektový den ve výuce (MŠ i ZŠ) polytechnické vzdělávání, environmentální vzdělávání, podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení, kariérové poradenství (pouze ZŠ)
Nově zahraniční stáže pedagogických pracovníků

 

Více zde https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm

 

 

Šablony II

Většina škol žádost o dotaci podala a projekt nyní realizuje:
MŠ Sluníčko Tišnov - 623 415 Kč MŠ Na Paloučku Tišnov - 614 483 Kč MŠ Humpolka Tišnov - 630 677 Kč ZŠ a SŠ Tišnov - 346 897 Kč
MŠ a ZŠ Deblín - 1 840 370 Kč ZŠ ZaHRAda - 564 292 Kč ZŠ Smíškova - 2 201 235 Kč MŠ Svatoslav - 361 953 Kč ZŠ nám. 28.10. - 2 985 400 Kč
ZŠ Katov - 460 149 Kč
nově podali:
ZUŠ Tišnov - 1 313 734 Kč SVČ Inspiro - 1 860 148 Kč
nepodali žádost:
MŠ Níhov a ZŠ Lažánky

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 28. února 2018 výzvy č. 02_18_063 (méně rozvinuté regiony) a 02_18_064 (Praha) Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. 

Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+ je od 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy je 28. 6. 2019, 14:00.

Oprávněnými žadateli jsou nově kromě základních a mateřských škol i školská zařízení pro zájmové vzdělávání: Střediska volného času, školní družiny, školní kluby a základní umělecké školy.

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Odkaz na výzvu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii

Seminář na šablony II. proběhl 5.4.2018 na radnici v Tišnově.

Prezentace ze semináře zde

Šablony I

Výzva na Šablony pro mateřské a základní školy č. 02_16_022 (méně rozvinuté regiony), která je zaměřena na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování, byla vyhlášena 23.6.2016 

Příjem žádostí do této výzvy byl již ukončen. 

Školy si mohly vybírat ze šablon zaměřených na personální podporu (školní asistenti, psychologové, speciální i sociální pedagogové, chůvy pro mateřské školy), další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské na základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků nebo na extrakurikulární rozvojové aktivity pro základní školy. Mezi tyto aktivity patří např. čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti nebo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci této výzvy spolupracovalo s Národním institutem pro další vzdělávání a Místními akčními skupinami, které mohou vedle MŠMT samotného školám poskytnout pomoc formou bezplatných konzultací. 

Většina škol žádost o dotaci podala a projekt realizovala:

 

MŠ Sluníčko – 484 060 Kč  MŠ Na Paloučku – 501 602 Kč  MŠ Humpolka – 501 602 Kč

ZŠ a SŠ Tišnov – 240 495 Kč   MŠ a ZŠ Deblín – 1 077 355 Kč   ZŠ ZaHRAda – 228 411 Kč

ZŠ Smíškova  - 1 392 422 Kč   MŠ Svatoslav – 248 944 Kč   ZŠ nám. 28.10. – 2 062 351 Kč

 

Pouze tři školy v území MAS Brána Vysočiny žádosti na šablony vůbec nepodaly - ZŠ Katov, ZŠ Lažánky, MŠ Níhov.

K výzvě probělo několik seminářů, a to jak k představení výzvy, podání žádosti o dotaci, tak i k podávání zpráv o realizaci a žádostem o změnu i práci se systémem IS KP 2014+.

Termíny seminářů: 2.5.2016, 28.6.2016, 20.10.2016, 2.11.2016, 14.12.2016, 3.5.2017.

 

Více o výzvě zde http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu.