Výzvy OP ŽP

Výzva č. 1 Realizace ÚSES a protierozní opatření
Výzva č. 2 Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Výzva č. 3 Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Pozvánka na seminář pro žadatele OP ŽP

 

MAS Brána Vysočiny vyhlásila 21.2.2019 výzvy č 1 a č. 2 v Operačním programu Životní prostření na tyto aktivity:
Realizace ÚSES a protierozní opatření (výzva č. 127, specifický cíl 4.3. Posílit přirozené funkce krajiny)
Sídelní zeleň (výzva č. 128, specifický cíl 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech). Žádosti do těchto výzev budou přijímány do října 2019.
Pro žadatele se organizoval v termínu 12. 3 . 2019 od 10:30 do 11:30 v místnosti na Radniční 14 (1. patro nad městskou policií) seminář, na kterém se informovalo o tom, jak podávat žádosti do těchto výzev.

Pozvánka 21.11.2018 a Prezentace 21.11.2018

Pozvánka 12.3.2019 a Prezentace 12.3.2019

Ukázky z realizací projektů
Příklady z praxe

MAS Brána Vysočiny 21.2.2019 vyhlásila dvě výzvy z Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, ve třech aktivitách:

VÝZVA Č.1 Realizace ÚSES a protierozní opatření

Realizace ÚSES – založení nebo zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů
(plánovaná alokace 2,5 mil. Kč, výše dotace až 100%)
Protierozní opatření – zamezení větrné a vodní eroze
(plánovaná alokace 2,5 mil. Kč, výše dotace až 80%)

Informace o změně v Operačním programu ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, VÝZVA Č. 1 Realizace ÚSES a protierozní opatření.
MAS Brána Vysočiny informuje, že v rámci vyhlášené výzvy č. 1 Realizace ÚSES a protierozní opatření v Operačním programu ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ došlo k 4.10.2019 ke změně. Změnou došlo k prodloužení příjmu žádostí o podporu v MS2014+, a to do 06.01.2020, 12:00.

VÝZVA Č.2 Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
(plánovaná alokace 5 mil. Kč, výše dotace až 60%)

Potencionální žadatelé těchto výzev jsou: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající. U žadatelů - fyzických osob nepodnikajících je přípustná realizace projektu na základě pronájmu, případně souhlasu vlastníka, pouze jedná-li se o pozemky jiných fyzických osob nepodnikajících, územně samosprávných celků, správy národních parků, správy jeskyní ČR a AOPK ČR, a to z důvodu zamezení přenosu výhody z dotace na podnik.

Oznamujeme, že byl ukončen příjem žádostí na výzvu č.2 s počtem přijatých projektů 0.

MAS Brána Vysočiny 1.11.2019 vyhlásila 3. výzvu z Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu:

VÝZVA Č. 3 Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
(plánovaná alokace 5 mil. Kč, výše dotace až 60%)

Potencionální žadatelé těchto výzev jsou: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající. U žadatelů - fyzických osob nepodnikajících je přípustná realizace projektu na základě pronájmu, případně souhlasu vlastníka, pouze jedná-li se o pozemky jiných fyzických osob nepodnikajících, územně samosprávných celků, správy národních parků, správy jeskyní ČR a AOPK ČR, a to z důvodu zamezení přenosu výhody z dotace na podnik.


Výzvy můžete už nyní konzultovat:
s manažerkou MAS PhDr. Libuší Beranovou, mail: manager@masbranavysociny.cz, mobil: 777 706 722
s koordinátorkou OP ŽP Ing. Barborou Gottwaldovou, mail: opzp@masbranavysociny.cz, mobil: 773 843 770

 

VÝZVA Č. 1 Realizace ÚSES a protierozní opatření

Operační program Operační program Životní prostředí
Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
Aktivity 4.3.2 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
4.3.5 Realizace přírodně blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu
Číslo výzvy MAS 1
Druh výzvy Kolová
Vyhlášení výzvy MAS 21.2. 2019
Příjem žádostí o podpor v MS2014+ 6.1. 2020 (12:00)
Datum zahájení realizace projektu Nejdříve 1. 1. 2014.
Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje
Datum ukončení realizace projektu Nejpozději do 31. 12. 2023 
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+.
Celková částka alokace 5 000 000,- Kč Aktivita 4.3.2   2 500 000 Kč
Aktivita 4.3.5   2 500 000 Kč
Míra podpory z Evropského fondu pro projekt 80% - 100% dle tematického zaměření projektu
Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu Minimální      100 000,- Kč
Maximální  2  500 000,- Kč u ÚSES, 3 125 000 ,- Kč u protierozních opatření
Podmínky dotace  - zpracování tzv. biologického posouzení
- 3 roky následné péče (lze hradit z projektu)
- udržitelnost 10 let
- 100% nahraditelnost výsadeb při úhynu
Co lze z dotace hradit kromě výsadeb - projektová příprava
- autorský a technický dozor (max. 9-15% z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů)
- zajištění bezpečnosti práce na stavbě (koordinátor BOZP)
- zadávací dokumentace
- biologické posouzení
- podání žádosti o dotaci v IS KP 14+ (max. 30 000 Kč bez DPH)
Aktivita 4.3.2 - realizace ÚSES

Cílem je prostřednictvím investic do zakládání nových, rozšíření  či zlepšení funkčního stavu stávajících skladebných prvků ÚSES zvýšit ekologickou stabilitu území, zachovat či znovuobnovit přirozený genofond krajiny a zachovat či podpořit rozmanitost původních biologických druhů a jejich společenstev.

Podporovaná opatření

Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí např.:
- plošné výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů na orné půdě
- zakládání travních společenstev s roztroušenou výsadbou dřevin na orné půdě
- zakládání extenzivních sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin, včetně zatravnění na orné půdě

 

Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES např.:
- doplnění existujících prvků roztroušenou dosadbou dřevin
- rozšíření existujících prvků o remízy
- rozšíření existujících prvků o liniové výsadby
- obnova extenzivních ovocných sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin
- založení interakčních prvků formou výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů

Aktivita 4.3.5 - protierozní opatření

Cílem je pomocí investic na ochranu půdy zmírnit negativní projevy vodní a větrné eroze a zvýšit retenci vody v krajině.

Podporovaná opatření

Opatření zamezující vodní erozi např.:
- opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku
- zakládání průlehů se zatravněním
- zakládání travních pásů ke vsáknutí vody
- zatravnění míst ke vsáknutí vody zabránění povrchovému odtoku
- zakládání travnatých mezí s doplňkovou dosadbou dřevin
- stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku
- hrázky k zabránění účinkům erozních sil tekoucí vody
- terasy k zabránění účinkům erozních sil tekoucí vody
- zatravněné svodné příkopy
- preventivní opatření
- zakládání mezí k předcházení povrchovým odtokům vody
- zakládání remízů k předcházení povrchovým odtokům vody
- obnova vegetačních protierozních prvků

 

Opatření zamezující větrné erozi např.:
- obnova či zakládání větrolamů
- dvouřadé výsadby dřevin s doplňující výsadbou keřů k snížení rychlosti větru
- víceřadé výsadby dřevin s doplňující výsadbou keřů k snížení rychlosti větru

 

Návrhy některých opatření na zemědělské půdě typu TPEO jsou uvedené i na portálu Voda v krajině (http://vodavkrajine.cz/mapove-kompozice).

Výzva MAS Výzva MAS Brána Vysočiny - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření 

Změna 1:

S účinností od 22. května platí pro tuto výzvu omezení realizace projektu fyzických osob nepodnikajících na pozemcích, které nejsou v jejich vlastnictví.

Fyzické osoby nepodnikající mohou žádat o podporu v případě, že jsou pozemky dotčené realizací v jejich vlastnictví, případně ve vlastnictví jiných fyzických osob, územně samosprávných celků, správy národních parků, správy jeskyní ČR či AOPK ČR. Nemohou však žádat o podporu na projekty realizované na pozemcích ve vlastnictví podnikatelských subjektů, a to z důvodu zamezení přenosu výhody z dotace na podnik.

Navazující dokumentace

1. PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020 Verze 20 Znění účinné od: 7. 1. 2019
2. Kritéria pro hodnocení 4.3
3. Náklady obvyklých opatření MŽP
4. Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020 Platnost od 25. 7. 2018 verze 2
5. Standardy péče o přírodu a krajinu - výsadba stromů
6. Standardy péče o přírodu a krajinu - péče o funkční výsadby ovocných dřevin
7. Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin
8. Interní postupy

VÝZVA Č. 2 Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Operační program Operační program Životní prostředí
Specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Aktivita 4.4.1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Číslo výzvy MAS 2
Druh výzvy Kolová
Vyhlášení výzvy MAS 21.2. 2019
Příjem žádostí o podpor v MS2014+ 24.10. 2019
Datum zahájení realizace projektu Nejdříve 1. 1. 2014.
Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje
Datum ukončení realizace projektu Nejpozději do 31. 12. 2023
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+.
Celková částka alokace 5 000 000,- Kč
Míra podpory z Evropského fondu pro projekt 60%
Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu Minimální      100 000,- Kč
Maximální     8 333 333,- Kč
Podmínky dotace  - zpracování tzv. biologického posouzení
- 3 roky následné péče (lze hradit z projektu)
- udržitelnost 10 let
- 100% nahraditelnost výsadeb při úhynu
Co lze z dotace hradit kromě výsadeb - projektová příprava
- autorský a technický dozor (max. 9-15% celkových nákladů projektu)
- zajištění bezpečnosti práce na stavbě (koordinátor BOZP)
- zadávací dokumentace
- biologické posouzení
- podání žádosti o dotaci v IS KP 14+ (max. 30 000 Kč bez DPH)

Aktivita 4.4.1 – Revitalizace sídelní zeleně

Cílem je zvyšovat kvalitu životního prostředí v sídlech prostřednictvím zakládání a obnovy ploch a prvků sídelní zeleně.

Podporovaná opatření

- zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně včetně funkčních propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetřením stromů a keřů
- zakládání a obnova městských parků a parkových náměstí
- zakládání a obnova lesoparků a hájů
- zakládání a obnova doprovodné zeleně u vodních toků
- vytváření průlehů se zatravněním
- zakládání a obnova alejí
- zakládání a obnova zeleně podél komunikací
- zakládání a obnova uličních stromořadí
- zakládání a obnova sídlištní zeleně veřejných prostranství (mimo vnitrobloky)
- zakládání a obnova zahrad v areálech veřejného občanského vybavení (školy, nemocnice ...)
- zakládání a obnova zahrad v areálech významných veřejných budov
- obnova historických parků (mimo národní kulturní památky)
- zakládání a obnova zeleně hřbitovů
- zakládání a obnova zeleně dětských hřišť

jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru, vytváření vodních a mokřadních biotopů, prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody:
- tůně/jezírka
- mokřady
- vodní toky a jejich částí
- drobné retenční nádrže na srážkovou vodu přístupné
- pro život a vývoj na vodu vázaných organismů (bez použití umělých těsnících materiálů)

jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity:
- bezpečné ponechání stojících torz dřevin
- bezpečné ponechání doupných stromů
- zpracování a ponechání ležících kmenů
- zpracování a ponechání větví v hromadách
- vytváření přirozených úkrytů či líhnišť pro organismy

jako součást realizace zeleně doplnění bylinného patra:
- zakládání a obnova zatravněných ploch
- zakládání trvalkových záhonů neinvazních bylin a cibulovin

jako součást realizace zeleně pořízení a instalace nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře:
- informační cedule/panely za účelem zajištění pozitivního přístupu veřejnosti k realizovanému opatření
- interaktivní prvky za účelem zajištění pozitivního přístupu veřejnosti k realizovanému opatření:
- hmyzí hotely
- lavičky pro veřejnost
- odpadkové koše
- stojany na kola
- veřejná pítka
- zahrazovací sloupky k zeleni
- žardiniéry pro výsadbu dřevin či trvalek
- na nepropustných plochách stromové mříže
- psí záchody

jako součást realizace zeleně přeměna ploch, které funkčně propojují prvky veřejné zeleně:
- přeměna nepropustných ploch na propustné a polopropustné
- rekonstrukce cest a pěšin s propustným a polopropustným povrchem
- budování nových cest a pěšin s propustným a polopropustným povrchem

Výzva MAS Brána Vysočiny – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

Navazující dokumentace

1. PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020 Verze 20 Znění účinné od: 7. 1. 2019
2. Kritéria pro hodnocení 4.4
3. Náklady obvyklých opatření MŽP
4. Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020 Platnost od 25. 7. 2018 verze 2
5. Standardy péče o přírodu a krajinu - výsadba stromů
6. Standardy péče o přírodu a krajinu - péče o funkční výsadby ovocných dřevin
7. Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin 
8. Interní postupy

Oznamujeme, že byl ukončen příjem žádostí na výzvu č.2 s počtem přijatých projektů 0.

 

VÝZVA Č. 3 Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Operační program Operační program Životní prostředí
Specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Aktivita 4.4.1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Číslo výzvy MAS 3
Druh výzvy Kolová
Vyhlášení výzvy MAS 1.11. 2019
Příjem žádostí o podpor v MS2014+ 6.1. 2020
Datum zahájení realizace projektu Nejdříve 1. 1. 2014.
Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje
Datum ukončení realizace projektu Nejpozději do 31. 12. 2023
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+.
Celková částka alokace 5 000 000,- Kč
Míra podpory z Evropského fondu pro projekt 60%
Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu Minimální      100 000,- Kč
Maximální     8 333 333,- Kč
Podmínky dotace  - zpracování tzv. biologického posouzení
- 3 roky následné péče (lze hradit z projektu)
- udržitelnost 10 let
- 100% nahraditelnost výsadeb při úhynu
Co lze z dotace hradit kromě výsadeb - projektová příprava
- autorský a technický dozor (max. 9-15% celkových nákladů projektu)
- zajištění bezpečnosti práce na stavbě (koordinátor BOZP)
- zadávací dokumentace
- biologické posouzení
- podání žádosti o dotaci v IS KP 14+ (max. 30 000 Kč bez DPH)

Výzva MAS Brána Vysočiny – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

Navazující dokumentace

1. PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020 Verze 23 Znění účinné od: 27.8. 2019
2. Kritéria pro hodnocení 4.4
3. Náklady obvyklých opatření MŽP
4. Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020 Platnost od 25. 7. 2018 verze 2
5. Standardy péče o přírodu a krajinu - výsadba stromů
6. Standardy péče o přírodu a krajinu - péče o funkční výsadby ovocných dřevin
7. Standardy péče o přírodu a krajinu - krajinné trávníky
8. Standardy péče o přírodu a krajinu - vytváření a obnova tůní
9. Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin
10. Interní postupy

VÝSLEDKY HODNOCENÍ

VÝBĚROVÁ KOMISE - 17.4.2020
zápis o hodnocení projektu (včetně prezenční listiny)
prezentace výběrové komise

PROGRAMOVÝ VÝBOR - 22.4.2020
zápis programového výboru (včetně prezenční listiny)
prezentace programového výboru

Pokyny pro příjemce park

Pokyny pro příjemce biokoridor