Nová zelená úsporám Light

Aktuální informace k Nové zeleném úsporám Light

Dne 22.5.2024 byl ukončen příjem žádostí v rámci výzvy 1/2024 - Nová zelená úsporám Light z důvodu vyčerpání finančních prostředků. K otevření příjmu žádostí v nové výzvě dojde 25.6.2024, v 10 hodin. 

Leták RDLeták BD

PomáhámePomáháme rodinné domy

.

Od 17.1.2024 lze opět podávat žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light. Naše MAS je oficiálním kontaktním místem, poskytujeme poradenství, posoudíme plánované aktivity, pomůžeme s podáním žádosti a následně i s vyúčtováním realizace. Potvrzujeme přílohy k žádosti - Odborný posudek, Zpráva o provedených opatřeních. V případě zájmu nebo dotazů kontaktujte Ing. Petra Šústala, mail: sustal@masbranavysociny.cz, tel.: 704 426 282, případně Kateřinu Jirkůvovou, mail: jirkuvova@masbranavysociny.cz, tel.: 775 950 702.

Dotace je určena pro vlastníky/spoluvlastníky rodinného domu. Nově je určena i pro vlastníky/spoluvlastníky bytu v bytovém domě, nebo členy bytového družstva s právem užívání bytu v bytovém domě. Dotace je vyplacena formou zálohy předem.

Žadatel zde musí mít trvalý pobyt před 12.9.2022. Veškeré výdaje musí být zaplaceny ze strany žadatele, nebo ostatních spoluvlastníků.

Žadatel (a všichni členové domácnosti) 

 • pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo 
 • žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu), nebo
 • nově v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral některý ze členů domácnosti přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

U rodinných domů je podporováno zateplení s celkovou dotací max. 150 000,- Kč:

 • zateplení fasády s dotací 6 000,- Kč za běžný metr, požadovaná celková tloušťka tepelné izolace je minimálně 200 mm, nebo tepelný odpor celkového izolantu je nejméně R=5,0 m2.K/W;
 • zateplení střechy s dotací 120 000,- Kč za kompletní opatření, požadovaná celková tloušťka tepelné izolace je minimálně 300 mm, nebo tepelný odpor celkového izolantu je nejméně R=7,5 m2.K/W;
 • zateplení stropu pod půdou s dotací 50 000,- Kč za kompletní opatření, požadovaná celková tloušťka tepelné izolace je minimálně 300 mm, nebo tepelný odpor celkového izolantu je nejméně R=7,5 m2.K/W;
 • zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem s dotací 60 000,- Kč za kompletní opatření, požadovaná celková tloušťka tepelné izolace je minimálně 120 mm, nebo tepelný odpor celkového izolantu je nejméně R=3,0 m2.K/W;
 • výměna oken 12 000,- Kč za jednu výplň, s izolačním trojsklem a tloušťkou rámu min. 80 mm, nebo součinitelem prostupu tepla UW ≤ 0,9 W/m2.K. Montáž výplní otvorů bude provedena v souladu s ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování;
 • výměna vchodových dveří 18 000,- Kč za jeden kus dveří, s tepelně izolační výplní, případné zasklení musí být provedeno izolačním dvojsklem nebo trojsklem nebo musí splňovat požadavek na součinitel prostupu tepla UD≤ 1,2 W/m2.K. Montáž výplní otvorů bude provedena v souladu s ČSN 74 6077 Okna
  a vnější dveře – Požadavky na zabudování.

U rodinných domů je podporován ohřev vody:

 • solární fotovoltaický ohřev vody, včetně nového bojleru s dotací 90 000,- Kč
 • solární fotovoltaický ohřev vody bez nového bojleru s dotací 60 000,- Kč
 • solární termický ohřev vody, včetně nového bojleru nebo osazení solárního výměníku do stávajícího ohřívače s dotací 90 000,- Kč
 • solární termický ohřev bez nového bojleru s dotací 60 000,- Kč

U termického ohřevu vody je nutné dodržet minimální celkovou plochu apertury kolektorů ve výši 1,8 m2 a minimální měrný objem zásobníkového ohřívače teplé vody vztažený k celkové ploše apertury ve výši 45 l/m2

U solárního fotovoltaického ohřevu vody je nově nutné dodržet minimální instalovaný výkon FV panelů ve výši 2,00 kWp a minimální měrný objem zásobníkového ohřívače teplé vody, ohřívaného FV systémem, vztažený k instalovanému výkonu fotovoltaického systému, ve výši 45 l/kWp. Fotovoltaický systém musí být osazen solárním regulátorem ohřevu vody, popř. solárním měničem, používajícím technologii pro optimalizaci v závislosti na zátěži a oslunění – sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“. Povinnou součástí systému je ochrana proti opaření horkou vodou ze zásobníkového ohřívače. Na instalované zařízení bude vyhotovena revizní zpráva dle Nařízení vlády NV 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti a to i v případech, kdy instalace nepodléhá revizi dle výše uvedeného nařízení. O této kontrole bude vypracována zpráva revizním technikem.

U bytových domů je podporována:

 • výměna oken 12 000,- Kč za jednu výplň, s izolačním trojsklem a tloušťkou rámu min. 80 mm, nebo součinitelem prostupu tepla UW ≤ 0,9 W/m2.K. Montáž výplní otvorů bude provedena v souladu s ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování;
 • výměna vchodových dveří na hranici z bytu do exteriéru, např. dveře vedoucí na pavlač 18 000,- Kč, za jeden kus dveří, s tepelně izolační výplní, případné zasklení musí být provedeno izolačním dvojsklem nebo trojsklem nebo musí splňovat požadavek na součinitel prostupu tepla UD≤ 1,2 W/m2.K. Montáž výplní otvorů bude provedena v souladu s ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování.

Žadatel musí zajistit souhlas ostatních spoluvlastníků domu, popř. společenství vlastníků jednotek (SVJ), je-li ustanoveno, nebo bytového družstva. Předmětem souhlasu je i materiálové a barevné řešení a typ rámu včetně členění nových oken. Aktivitu lze realizovat pouze v bytech bytového domu v případech, kdy již nejméně u 75 % bytů v daném bytovém domě byla provedena kompletní výměna oken za nová s izolačním zasklením (min. dvojsklo).

Žádosti, včetně všech povinných i nepovinných příloh se podávají elektronicky prostřednictvím AIS SFŽP ČR (https://zadosti.sfzp.cz/). K tomu je nutné ověřit totožnost žadatele - buďto přes bankovní identitu, nebo identitu občana.

K žádosti je nutné předložit:

 • Fotodokumentace – stav před započetím realizace navrhovaných opatření.
 • Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – jedná se o jakýkoli dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti.
 • Dokument prokazující čerpání příspěvku na bydlení, důchodu nebo přídavku na dítě.
 • Zpráva o navrhovaných opatřeních (odborný posudek) – zpráva musí být potvrzena členem místní akční skupiny, nebo pracovníkem Energetického konzultačního a informačního střediska.
 • Záznam o návštěvě na místě – musí být potvrzen žadatelem a členem místní akční skupiny, nebo pracovníkem Energetického konzultačního a informačního střediska.
 • Souhlas spoluvlastníků bytového domu (SVJ, bytového družstva) s navrhovaným typem nových oken a potvrzení o podílu již vyměněných oken.

Po ukončení realizace je nutné doložit:

 • Fotodokumentace - stav po provedení opatření.
 • Zpráva o provedených opatřeních – musí být potvrzena žadatelem a členem místní akční skupiny, nebo pracovníkem Energetického konzultačního a informačního střediska.
 • Zpráva o instalaci OZE – musí být potvrzena dodavatelem solárního systému.

Více informací naleznete zde: https://novazelenausporam.cz/nzu-light.
 

Varujeme žadatele v programu NZÚ Light před praktikami společností Alpha Solar systems s.r.o. a Národní dotační centrum s.r.o.

Subjekty záměrně vyvolávají v zájemcích o dotace klamný dojem, že jsou oprávněny jako zástupci Státního fondu životního prostředí ČR nabízet podporu z programu pro nízkopříjmové domácnosti Nová zelená úsporám Light.