Připojte se

Přidejte se k nám! - Přihláška do MAS Brána Vysočiny z.s.

Papírová přihláška ke stažení:
Papírovou přihláška v PDF v DOC.
 
Členské příspěvky v roce 2020 - obce 10 Kč na občana (dle počtu obyvatel v obci k datu 1. 1.2023), fyzické osoby 200 Kč, neziskové organice 600 Kč, podnikatelé 1200 Kč
 
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů
 
1.    Členství ve spolku je dobrovolné.
 
2.    Členem spolku se mohou stát:
a)     fyzické osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm v regionu územní působnosti spolku
b)     právnické a fyzické  osoby podnikající se sídlem nebo provozovnou (pobočkou) v regionu územní působnosti spolku; případně osoby, které v regionu územní působnosti fakticky působí a současně zastupují veřejné nebo soukromé místní socioekonomické zájmy
c)     neziskové organizace, které mají v regionu sídlo nebo zde aktivně působí (tj. právnické osoby nezaložené za účelem podnikání)
d)     obce, svazky obcí a jiné právnické osoby, které jsou zřízeny či vlastněny obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji či státem, a to bez ohledu na jejich právní formu.
 
3.    Jeli-členem spolku fyzická osoba, musí splňovat podmínku trestní bezúhonnosti. Fyzická osoba jedná vždy osobně nebo se může nechat zastoupit jinou fyzickou osobou na základě plné moci.
 
4.    Je-li členem spolku právnická osoba, musí splňovat podmínku trestní bezúhonnosti  Právnickou osobu zastupuje statutární orgán či osoba pověřená písemnou plnou mocí.
 
5.    Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky programovým výborem spolku, který o jejich přijetí rozhoduje na nejbližším zasedání.
 
6.    Členové spolku jsou zapsáni v seznamu členů, který je uveřejněn na webových stránkách spolku.
 
7.    Členství zaniká:
a)     písemným odstoupením člena spolku, členství je ukončeno ke dni, kdy programový výbor vzal ukončení členství na vědomí
b)     vyloučením člena ze spolku za opakované nebo zvlášť závažné porušení povinností vyplývajících ze stanov spolku nebo z platných usnesení jejich orgánů, o vyloučení rozhoduje valná hromada spolku
c)     nezaplacením členského příspěvku ani ve lhůtě do 3 měsíců po stanoveném termínu (o zániku členství pak rozhoduje programový výbor spolku)
d)     úmrtím člena, jedná-li se o fyzickou osobu
e)     zánikem člena, jedná-li se o právnickou osobu
f)     zánikem spolku.
g)     Členové spolku mají právo:
h)     účastnit se jednání valné hromady spolku s právem hlasovacím, každý člen má 1 hlas
i)     volit a odvolávat představitele orgánů spolku, být voleni do jeho orgánů (v případě právnické osoby je volen její zástupce), a to při zachování pravidla, že jeden subjekt může být členem pouze jednoho orgánu spolku, s výjimkou valné hromady
j)     být začleněn do jedné ze zájmových skupin
k)     předkládat orgánům spolku návrhy, podněty, připomínky týkající se činnosti MAS a jeho orgánů, a obdržet odpověď na své podání
l)     být pravidelně informován o dění ve spolku
m)     podílet se na aktivitách a praktické činnosti spolku
n)     využívat informace, se kterými spolek disponuje.
o)     hodnotit práci orgánů spolku a jeho členů, vyžadovat vysvětlení a nápravu.
 
8.    Členové MAS mají zejména povinnost:
a)     dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku, plnit usnesení jeho orgánů
b)     aktivně se podílet na činnosti spolku
c)     aktivně hájit zájmy spolku a zachovávat dobré jméno spolku
d)     platit členské příspěvky ve výši a lhůtě stanovené valnou hromadou spolku
e)     řádně vykonávat svěřené funkce
f)     aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce
g)     chránit majetek spolku
h)     propagovat činnost spolku.