Cíle MAS

Účel, cíl a činnost spolku

1.    Účelem spolku je všestranná podpora trvalého rozvoje daného území, zejména činnostmi ve prospěch obcí, svazku obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků, aktivních fyzických osob a dalších subjektů působících ve vymezeném území. Účel spolku směřuje k vytvoření a realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje území (dále jen „SCLLD“)
 
2.    Cíle činnosti spolku jsou zejména:
a)    realizace vzájemné prospěšné činnosti nejen ve prospěch členů, ale i ve prospěch veřejnosti
b)    zajištění naplňování principu partnerství spočívající v intenzivní spolupráci mezi všemi  subjekty, působícími v rámci územní působnosti spolku
c)    spolupráce s dalšími partnerskými sdruženími, resp. s fyzickými i právnickými osobami v rámci ČR, EU a dalších zemí
d)    podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni
e)    péče, ochrana a obnova krajiny, životního prostředí, přírody, kulturního bohatství a zdraví obyvatel regionu
f)    péče o přirozený ráz venkova a venkovského osídlení
g)    posílení místního ekonomického prostředí a kvality života regionu a zhodnocení místní produkce
h)    podpora trvale udržitelného rozvoje v rámci územní působnosti spolku
i)    zajišťování lidských, materiálních a informačních zdrojů pro rozvoj regionu v rámci územní působnosti spolku
j)    rozvoj v oblasti cestovního ruchu, podpora turistiky
k)    další činnosti, které jsou v souladu s účelem spolku
l)    zajišťování potřebných finančních i dalších zdrojů k realizaci cílů.
 
3.    Spolek bude svých cílů dosahovat zejména těmito prostředky:
a)    plněním úkolů stanovených ve vytvořených strategických dokumentech, zejména SCLLD
b)    zajištěním administrativní činnosti spojené s příjmem, výběrem a kontrolou projektů v rámci územní působnosti spolku
c)    realizací vlastních projektů spolku
d)    organizováním veřejných akcí za účelem publicity, vydáváním publikací, propagačních materiálů apod.
e)    organizováním seminářů, besed a jiných vzdělávacích akcí
f)    spoluprací s obdobnými subjekty a odborníky v rámci ČR i v zahraničí.
 
4.    Hlavní činností spolku je realizace společného zájmu, který je definován v účelu spolku.
 
5.    Spolek může vyvíjet činnosti vedlejší (podnikání, výdělečná činnost) k podpoře hlavní činnosti nebo k hospodárnému využití spolkového majetku
 
6.    Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.