GDPR

 

Od 6.4.2021 má Místní akční skupina Brána Vysočiny, z. s. (dále jen „MAS“) povinnost testovat zaměstnance a další osoby, které vykonávají práce nebo obdobné činnosti na pracovišti spolu se zaměstnanci MAS. Testování je prováděno na základě mimořádného opatření MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN ze dne 22. 3. 2021, kterým je vydán příkaz k provedení testování zaměstnanců na přítomnost onemocnění COVID-19 dle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021.

 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo výše uvedené nařízení dle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.

 

Více informací

 

 

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z. s., jako správce osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 4, odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), tímto v souvislosti se zpracováním osobních údajů uvádí následující informace v rámci plnění své povinnosti dle výše uvedeného Nařízení.

Směrnice

 

Správce osobních údajů:

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z. s., Náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov, zastoupená předsedou Programového výboru

IČ: 22605568

 

Kontaktní údaje správce (předseda Programového výboru)
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
e-mail: manager@masbranavysociny.cz

 

Účelem spolku je všestranná podpora trvalého rozvoje daného území, zejména činnostmi ve prospěch obcí, svazku obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků, aktivních fyzických osob a dalších subjektů působících ve vymezeném území. Účel spolku směřuje k vytvoření a realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje území (dále jen „SCLLD“).

 

Účel zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány

 1. na základě Nařízení o Evropských strukturálních a investičních fondech, podmínek, které jsou stanoveny poskytovatelem dotace z evropských fondů, nebo veřejného rozpočtu (v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení);
 2. na základě právních předpisů upravujících povinnosti zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích (v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení);
 3. na základě opravného zájmu MAS (v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení);
 4. na základě uděleného souhlasu (v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení);
 5. z důvodu plnění smlouvy, nebo pro činnosti nutné před uzavřením smlouvy (v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení)

 

Právní základ zpracování

MAS sbírá a zpracovává osobní údaje

 1. o žadatelích/příjemcích dotace za účelem plnění legislativních povinností, které jsou dány zejména Nařízením o Evropských strukturálních a investičních fondech, podmínkami, které jsou stanoveny poskytovatelem dotace z evropských fondů, nebo veřejného rozpočtu. Tyto údaje jsou získávány od subjektu údajů na formulářích, které jsou vytvořeny poskytovatelem dotace, případně jsou získávány z informačního systému. Rozsah zpracovávaných údajů je dán poskytovatelem dotace.

Dále zpracovává osobní údaje o žadatelích/příjemcích dotace na základě požadavku na archivaci dokumentů a zajištění auditní stopy (zejména při kontrole činnosti MAS).

Subjektu údajů je povinen poskytnout osobní údaje zpracovávané za účelem plnění legislativních povinností.

 1. o zájemci o dotaci na základě oprávněného zájmu MAS (zpracování je v souladu s cíli činnosti MAS). MAS zpracovává nezbytné kontaktní údaje, které využívá k informování o vyhlášených dotačních možnostech. Kontaktní údaje jsou získávány z veřejných zdrojů, případně přímo dobrovolně od zájemců o dotaci.
 2. o zaměstnancích MAS za účelem plnění legislativních povinností, dané zejména zákoníkem práce a příslušných prováděcích předpisů, zákonem o daních z příjmů, zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákonem o veřejném zdravotním pojištění, zákonem o nemocenském pojištění, zákonem o důchodovém pojištění, zákonem o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, daňovým řádem. MAS zpracovává osobní údaje zaměstnance jako účastníka projektu při poskytování finanční podpory z evropských fondů nebo veřejného rozpočtu (v rozsahu stanoveném poskytovatelem dotace) za účelem plnění legislativních povinností.

Subjektu údajů je povinen poskytnout osobní údaje zpracovávané za účelem plnění legislativních povinností.

MAS zveřejňuje kontaktní údaje zaměstnance na internetových stránkách MAS na základě uděleného souhlasu.

 1. o zástupci členů a orgánů MAS v souladu s §236 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vedení a použití dobrovolně sdělených čísel telefonů či e-mailů, např. pro zasílání pozvánek či nekomerčních sdělení, je realizací oprávněného zájmu MAS podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

V souladu s §236 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je seznam členů MAS uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni (při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný).

Při zveřejňování zápisů a usnesení z jednání orgánů MAS na webových stránkách se osobní údaje minimalizují nebo anonymizují, avšak tak, aby konkrétní sdělení ještě plnilo svůj účel (jsou zveřejněny bez podpisů).

Subjektu údajů je povinen poskytnout osobní údaje zpracovávané za účelem plnění legislativních povinností.

 1. o ostatních osobách se vztahem k MAS/území MAS prováděno na základě oprávněného zájmu MAS (zpracování je v souladu s cíli činnosti MAS). MAS zpracovává nezbytné kontaktní údaje, které využívá pro zasílání pozvánek či nekomerčních sdělení o činnostech MAS. Kontaktní údaje jsou získávány z veřejných zdrojů, případně dobrovolně přímo od těchto osob.

MAS zpracovává osobní údaje účastníka projektu při poskytování finanční podpory z evropských fondů nebo veřejného rozpočtu (v rozsahu stanoveném poskytovatelem dotace) za účelem plnění legislativních povinností.

MAS zpracovává a zveřejňuje dobrovolně poskytnuté pracovní kontakty externích expertů z důvodu umožnění navázání spolupráce s přípravou žádostí o dotaci.

 1. o dodavatelích z důvodu plnění smlouvy, nebo pro činnosti nutné před uzavřením smlouvy. Jedná se o identifikaci osoby za účelem uzavření smlouvy, platební údaje, další údaje související s předmětem smlouvy a druhem plnění.

MAS dále zpracovává nezbytné kontaktní údaje, které využívá ke kontaktování smluvní strany, na základě oprávněného zájmu MAS.

 

Zpracovatelé osobních údajů

MAS nevyužívá zpracovatele osobních údajů.

 

Předání osobních údajů do zahraničí

MAS nemá v úmyslu předat osobní údaje do zahraničí.

 

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou předávány třetím stranám ke zpracování pro účely a v nezbytném rozsahu, které jsou dány příslušným právním předpisem. Příjemcem osobních údajů může být jiná organizace/osoba pouze na základě prokázaného zákonného důvodu.

 

Doba uložení osobních údajů

Údaje jsou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu a dále potom archivovány dle příslušných právních předpisů.

 

Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu s dodavatelem a dále potom archivovány dle příslušných právních předpisů.

 

Zajištění ochrany osobních údajů

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, organizační i technickou kontrolou. MAS disponuje technickými, bezpečnostními a organizačními opatřeními, jimiž je zajištěna ochrana zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, před jiným možným zneužitím.

 

Práva subjektu údajů

 • Každý subjekt údajů
  • má právo na přístup k osobním údajům, tedy získat od správce potvrzení, zda osobní údaje dané osoby jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, má daná osoba právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím; upraveno v čl. 15 Nařízení;
  • má právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné; upraveno v čl. 16 Nařízení
  • má právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů v případech stanovených Nařízením; upraveno v čl. 17 Nařízení
  • má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených Nařízením; upraveno v čl. 18 Nařízení
  • právo na přenositelnost údajů – právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci; upraveno v čl. 20 Nařízení
  • má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení;
  • má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se daného subjektu týkají; upraveno v čl. 21 Nařízení.

 

Jak lze práva subjektu údajů uplatnit

Kancelář MAS přijímá žádosti o uplatnění práva subjektu údajů v listinné podobě i elektronickou formou.

Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření je nezbytné pro ochranu osobních údajů subjektu údajů proti neoprávněnému zpřístupnění osobních údajů.

 

Způsoby ověření totožnosti:

1. Podání je zasláno emailem a je podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem.

2. Ověřením totožnosti pracovníkem kanceláře MAS.

3. Žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář).