IROP

Cílem této oblasti je vyvážený udržitelný územní rozvoj venkovských oblastí v Česku, snížení regionálních nerovností a stabilizace venkovských oblastí, předcházení odlivu obyvatel z venkovských oblastí do větších měst a jejich zázemí, využití místního specifického potenciálu území, zlepšení vybavenosti služeb a modernizace technické infrastruktury ve venkovských oblastech.

Podporované aktivity:

  • podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V; 
  • infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol;
  • infrastruktura pro sociální služby;
  • revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

Akceptační dopis - schválen Programový rámec IROP

Harmonogram výzev pro IROP

Interní postupy

příloha č. 1  Vzor Záznam k realizaci projektu

příloha č. 2  Harmonogram výzev CLLD vzor

příloha č. 3  Text výzvy MAS vzor

příloha č. 4 Eticky_kodex_IROP

příloha č. 5 Vzor vzdání se práva podat žádost o přezkum

příloha č. 6 Vyjádření MAS k ŽoZ