IROP

Cílem této oblasti je vyvážený udržitelný územní rozvoj venkovských oblastí v Česku, snížení regionálních nerovností a stabilizace venkovských oblastí, předcházení odlivu obyvatel z venkovských oblastí do větších měst a jejich zázemí, využití místního specifického potenciálu území, zlepšení vybavenosti služeb a modernizace technické infrastruktury ve venkovských oblastech.

Podporované aktivity:

  • podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V; 
  • infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol;
  • infrastruktura pro sociální služby;
  • revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

Akceptační dopis - schválen Programový rámec IROP

Harmonogram výzev pro IROP

Interní postupy

příloha č. 1  Vzor Záznam k realizaci projektu

příloha č. 2  Harmonogram výzev CLLD vzor

příloha č. 3  Text výzvy MAS vzor

příloha č. 4 Eticky_kodex_IROP

příloha č. 5 Vzor vzdání se práva podat žádost o přezkum

příloha č. 6 Vyjádření MAS k ŽoZ

1. výzva

1. výzva_vzdělávání ZŠ

Kontrolní list - hodnocení přínosu projektového záměru k realizaci SCLLD

Kontrolní list - kontrola souladu projektového záměru a žádosti

Kontrolní list - kontrola úplnosti projektového záměru

Vyjádření MAS k projektovému záměru vzor

Vyjádření MAS k ŽoZ

Vzor Projektového záměru

Vzor plná moc

Vzor Stížnost

Vzor Žádost o přezkum

Vzor vzdání  se práva podat žádost o přezkum

Dne 29.6.2023, od 8:30 pořádáme seminář pro zájemce o předložení projektového záměru do výzvy IROP č. 1 Vzdělávání a školství. Výzva je určena pro základní školy na území MAS Brána Vysočiny. Svou část na semináři prosím oznamte na mail sustal@masbranavysociny.cz.

Dne 27.7.2023 byl do datové schránky předložen první projektový záměr do 1. výzvy MAS Brána Vysočiny. Název projektového záměru: MONTESSORI CENTRUM BÁDÁNÍ. Žadatel: Základní škola ZaHRAda. Celkové způsobilé výdaje projektu: 4 600 000,- Kč. Dne 10.8.2023 byla ukončena kontrola úplnosti předloženého projektového záměru. Kontrola byla ukončena s výsledkem: Projektový záměr splnil podmínky kontroly úplnosti. Dne 23.8.2023 bylo ukončeno hodnocení přínosu projektového záměru (hodnocení provedla Výběrová komise). Hodnocení bylo ukončeno s výsledkem: Projektový záměr je v souladu se strategií CLLD a naplňuje její cíle. Dne 31.8.2023 byl ukončen výběr projektového záměru (výběr provedl Programový výbor). Výsledek výběru: Předložený projektový záměr přispěje k plnění věcných a finančních cílů Programového rámce IROP SCLLD 21-27 a cílů SCLLD.

 

             Facebook