Ukončení příjmu projektových záměrů do výzvy MAS č. 2 Sociální služby

Dne 31.1.2024 byl ukončen příjem projektových záměrů do výzvy MAS č. 2 Sociální služby, která byla vyhlášena v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).

Do výzvy byl předložen jeden projektový záměr.

Projektový záměr byl předložen od žadatele Diecézní charita Brno. V rámci projektu budou pořízeny 2 osobní automobily pro poskytování Pečovatelské služby Oblastní charity Tišnov. V souladu s výzvou budou vozidla na alternativní paliva (CNG/elektro/vodík) nebo na konvenční paliva (benzín/diesel), v obou případech splňující emisní limit 50 g CO2/km (předpoklad hybridní benzinový pohon). Vozidla budou sloužit k cestám zaměstnanců Pečovatelské služby Oblastní charity Tišnov za klienty Pečovatelské služby Oblastní charity Tišnov (na území obcí MAS Brána Vysočiny) do jejich domácností, za účelem zajištění úkonů pečovatelské služby. Mezi tyto úkony patří zejména pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Tento projektový záměr byl schválen jak Výběrovou komisí MAS, tak Programovým výborem MAS. Předložený projektový záměr přispěje k plnění věcných a finančních cílů Programového rámce IROP SCLLD 21-27 a cílů naší strategie. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 1.500.000,00 Kč, z toho dotace z Evropské unie je 1.200.000,00 Kč a dotace ze státního rozpočtu je 225.000,00 Kč. Žadatel si z vlastních zdrojů hradí 573.131,00 Kč.

 

Alokace 2. výzvy byla vyčerpána ze 100 %.